ตะวันรอนที่ "พรุแฆแฆ"

๗๐ ปี แห่งพระบารมีปกเกล้า เนื่องใจโอกาส ๗๐ ปีแห่งการขึ้นครองราชสมบัติองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ไม่ว่าจะไปช่วยใครที่ไหนก็ต้องถามเจ้าของพื้นที่ก่อน...เพราะชาวบ้านจะรู้จริงกว่าคนอื่น"

พระราชดำรัสดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความใส่พระทัยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งหมายจะเข้าถึงสาเหตุและต้นตอของปัญหาที่ราษฎรในแต่ละพื้นที่ ใช่เพียงจะทรงศึกษาข้อมูลจากเอกสารหรือทรงรับฟังรายงานของเจ้าหน้าที่เท่านั้น

ย้อนกลับไปเมื่อปี ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยัง "พรุแฆแฆ" (ภาษาท้องถิ่นแปลว่าลมโชย) อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

พรุแฆแฆเป็นพื้นที่พรุเสื่อมโทรมขนาดใหญ่นับหมื่นไร่ ราษฎรที่ทำมาหากินอยู่รอบๆพรุ มีปัญหาขาดน้ำในหน้าแล้ง บางปีก็เกิดเป็นแหล่งน้ำท่วมขังและเสื่อมโทรมจนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่นั้นได้ แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริให้ศึกษาวิธีการที่จะระบายน้ำในที่ลุ่มยามน้ำหลาก และเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามแล้ง เพื่อให้ชาวบ้านสามารถทำการเพาะปลูกได้

การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้น เดิมทีได้กำหนดจุดที่หมายไว้ถึง ๔ จุด จุดหมายแรกคือบ้านเจาะใน ซึ