About Us

 

บริษัท อักษรโสภณ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมือปี 2493 โดยเป็นโรงพิมพ์ขนาดเล็กย่านเสาชิงช้า ณ เวลานั้นงานเป็นประเภทโบร์ชัวร์ นามบัตร โฆษณาต่างๆ เครื่องพิมพ์เป็นแบบสีเดียวและใช้ตัวเรียงเก็บในการพิมพ์ ปัจจุบัน บริษัท อักษรโสภณ จำกัด เป็นทั้งโรงพิมพ์และสำนักพิมพ์ที่ให้บริการต่อสาธารณชนโดยการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบต่างๆ และเน้นหนักทางด้านการพิมพ์

นิตยสาร

ตั้งแต่เริ่มต้นเป็นสำนักพิมพ์ บริษัทฯก็ได้พิมพ์งานประเภทนวนิยายและหนังสือเล่ม หลังจากนั้นก็เริ่มงานนิตยสาร "สกุลไทย" ฉบับแรกเริ่มตั้งแต่วันที่1 พฤศจิกายน 2493 ด้วยความหนา 60 หน้าและราคาที่ 3 บาทต่อฉบับ ด้วยการพัฒนาทางด้านการพิมพ์ บริษัทฯได้เริ่มลงทุนในเครื่องพิมพ์ใหม่ๆและได้ย้ายจากเสาชิงช้ามายังที่อยู่ปัจจุบัน ด้วยความสำเร็จของสกุลไทยรายสัปดาห์บริษัทฯได้เริ่มหนังสือสำหรับผู้หญิงฉบับใหม่คือ "หญิงไทย" รายปักษ์เริ่มฉบับแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2518

สำนักพิมพ์หนังสือเล่ม

หลังจากที่มีนวนิยายลงในสกุลไทยและหญิงไทยเป็นจำนวนมาก ทำให้บริษัทฯจัดตั้งสำนักพิมพ์ขึ้นมาอีกสองสำนักพิมพ์คือ เพือนดี และ ทรีบีส์ ในปี 2543 ทั้งสองสำนักพิมพ์ได้เริ่มผลิตหนังสือเล่มออกสู่ท้องตลาดให้ผู้อ่านได้สัมผัส

รับจ้างพิมพ์ (Digital | Print on Demand)

ด้วยความใส่ใจในเรื่องการพิมพ์ทำให้บริษัทฯเป็นรายแรกที่นำเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอลมาใช้ในบริษัทฯเพื่องานด้านกราฟฟิกอาร์ต งานต่างๆ เริ่มมีการพัฒนาให้บริการมากขึ้นตามลำดับ โดยจัดตั้งหน่วยงานสำหรับงานพิมพ์ดิจิตอล Thai Print on Demand ขึ้นมาโดยเฉพาะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 หลังจากนั้นได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี่และเครื่องพิมพ์ขึ้นมาตามลำดับ นอกจากนี้ยังให้บริการ Web-to-Print กับลูกค้าที่สนใจในงานพิมพ์ส่วนบุคคลและธุรกิจ รายละเอียด